Drobečková navigace

Úvod > O nás > Statut

Statut

Stanovy dobrovolného svazku obcí
Sdružení obcí mikroregionu Království

Čl. I.
Název a sídlo sdružení

Název: Sdružení obcí mikroregionu Království
Sídlo sdružení: Obecní úřad Grygov, Grygov 19, PSČ 783 73

Čl. II.
Základní ustanovení

1. Sdružení je právnickou osobou, jež odpovídá svým majetkem za nesplnění svých povinností.

2. Sdružení nabývá právní způsobilosti zápisem do registru sdružení vedeného u okresního úřadu příslušného sídla sdružení. Rozhodnutí o zápisu je správním rozhodnutím a musí odpovídat správnímu řádu.

3. Sdružení je právnickou osobou, jeho jménem jedná předseda nebo jiná osoba jmenovaná radou sdružení.

4. Sdružení má zejména koordinační a poradní funkce, usiluje o hospodářský a kulturní rozvoj měst a obcí střední Moravy.

5. Činností sdružení zůstávají nedotčeny působnosti, pravomoci a odpovědnost samosprávních orgánů sdružených obcí. V souladu s ustanovením § 51 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění, si účastníci sdružení - obce nechají odsouhlasit účast ve sdružení obecním zastupitelstvem.

Čl. III.
Předmět činnosti

Předmětem sdružení jsou zejména činnosti vyplývající z ust.§ 50 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích:

Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se:

 • rozvoje samosprávy obcí
 • hospodářského, sociálního a kulturního života obcí
 • vztahů k orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků
 • podpora zemědělského a nezemědělského podnikání, řešení problémů
 • nezaměstnanosti, rozvoj a diversifikace nezemědělských prostorů
 • společná péče o památky v mikroregionu
 • využití netradičních zdrojů energie
 • podpora venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů
 • obnovy (např. programu obnovy občanské vybavenosti, k péči o veřejná prostranství, zeleň a drobnou architekturu)
 • společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče
 • marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů
 • podpora společných řešení směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví nemovitostí v mikroregionu, společná příprava projektů pozemkových úprav
 • podpora řešení dopravní obslužnosti, týkající se více obcí a zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy
 • spolupráce a výměna know-how mezi partnerskými obcemi ČR a zemí EU
 • zřízení studijního, koordinačního a informačního centra pro podporu řešení společenské problematiky
 • vzájemná pomoc při třídění a skladování tuhého domovního odpadu, budování kompostáren a sběru, skladování a likvidace nebezpečných odpadů
 • provoz lomů, pískoven a zařízení sloužící k těžbě a úpravě nerostných surovin
 • správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních
 • rozvoje samosprávy obcí

3. Úzká spolupráce s RARSM na rozpočtových projektech mikroregionu.

4. Jednání s bankami o společných zárukách na mikroregionálních rozvojových projektech.

Čl. IV.
Majetkové poměry

1. Majetek sdružení je tvořen členskými příspěvky.

2. Majetkem sdružení se stávají také veškeré vložené a poskytnuté finanční prostředky, jiné věci hodnoty, které sdružení získá za účelem plnění předmětu činnosti vymezeného v těchto stanovách.

3. Majetek sdružení lze používat výhradně za účelem plnění předmětu činnosti vymezeného těmito stanovami.

4. Majetek sdružení je veden na zvláštním účtu, odděleně od účetnictví obcí sdružených ve sdružení.

5. Postup při hospodaření s majetkem sdružení upravují předpisy schválené valnou hromadou a finanční hospodaření se řídí schválených rozpočtem.

6. Činnost sdružení je financována z finančních prostředků, které tvoří:

 • příspěvky řádných členů sdružení
 • finanční prostředky získané vlastní činností sdružení
 • dobrovolné příspěvky členů sdružení
 • podpůrné prostředky a dary

Čl. V.
Hospodaření sdružení

1. Sdružení sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na příslušný kalendářní rok. Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení za uplynulý kalendářní rok projedná valná hromada sdružení do 30. června následujícího roku a příjme opatření k nápravě nedostatků.

2. Sdružení vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o svých příjmech a výdajích a finančních vztazích k rozpočtu obcí sdružených ve sdružení.

3. Připomínky k návrhu rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý rok mohou občané uplatnit písemně ve stanovené lhůtě u místně příslušného obecního úřadu.

Čl. VI.
Členství ve sdružení

1. Členství zakladatelů ve sdružení je dobrovolné a vzniká podpisem zakladatelské smlouvy. Další člen může vstoupit do sdružení se souhlasem všech dosavadních členů. Při vstupu musí nový člen prohlásit, že přistupuje ke stanovám sdružení.

2. Členství zaniká písemnou výpovědí. Výpovědní lhůta je 6-ti měsíční a počíná běžet 1. dnem měsíce následujícího po podání výpovědi. Majetkové vyrovnání musí být schváleno valnou hromadou sdružení a provedeno ve výpovědní lhůtě.

3. Členství zaniká v případě prokazatelného porušení stanov sdružení jeho členem , a to rozhodnutím valné hromady sdružení, které musí být schváleno nadpoloviční většinou všech členů valné hromady sdružení. Pro majetkové vypořádání platí předcházející ustanovení.

4. Členství v jiném sdružení (mikroregionu) není překážkou pro přijetí obce za člena tohoto sdružení.

Čl. VII.
Práva a povinnosti členů sdružení

1. Každý z členů sdružení je povinen napomáhat podle svých možností činnosti sdružení.

2. Jednotliví členové sdružení mají právo kontrolovat činnost sdružení a podílet se rovným dílem na výsledcích jeho práce.

3. Účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.

4. Volit orgány sdružení a navrhnout kandidaturu svého zástupce do těchto orgánů.

5. Využívat majetek a zařízená sdružení.

6. V souladu § 52 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění jsou oprávněni občané obcí, které vytvořily sdružení

 • účastnit se zasedání valné hromady sdružení obcí a nahlížet do zápisů jeho jednání
 • podávat orgánu sdružení písemné návrhy

Čl. VIII.
Orgány sdružení

1. Orgány sdružení jsou: valná hromada, rada sdružení, předseda, kontrolní a finanční výbor. Funkční období předsedy, rady a ostatních orgánů sdružení je čtyři roky.*

2. Valná hromada se skládá ze všech členů sdružení a je jeho nejvyšším orgánem. Schází se nejméně 6x ročně. Zasedání valné hromady svolává předseda. Mimořádné zasedání valné hromady musí být svoláno požádá-li o to alespoň jedna třetina členů sdružení.

3. Valná hromada schvaluje stanovy sdružení, volí z členů sdružení předsedu sdružení, pětičlennou radu sdružení a tříčlenný kontrolní a finanční výbor. Schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření sdružení, včetně revizní zprávy kontrolního a finančního výboru, schvaluje vstup nových členů do sdružení, výši členských příspěvků a jejich platnost a činí další úkony.

4. Rada sdružení je tvořena předsedou sdružení a 4 členy sdružení.

5. Rada sdružení připravuje veškeré podklady pro zasedání valné hromady a zajišťuje záležitosti sdružení, pokud nejsou v kompetenci předsedy nebo valné hromady.

6. Předseda jedná jménem sdružení a zastupuje sdružení navenek. Předseda může pověřit zastupováním sdružení některého ze členů rady sdružení.

7. Podepisování za sdružení ve věcech smluvních a hospodářských se děje tak, že k názvu sdružení připojí svůj podpis předseda sdružení a jeden člen rady sdružení.

8. Administrativní činnost sdružení zajišťuje předseda, a to prostřednictvím pracovníků obce, kterou zastupuje. Tato obec má nárok na refundaci nákladů, které jí vznikly v souvislosti s administrativním zabezpečováním činnosti sdružení.

Čl.IX.
Zrušení sdružení

1. Pro zrušení sdružení a jeho zánik platí ustanovení § 20 j občanského zákoníku.

2. Sdružení zaniká výmazem z registrace.

3. Likvidace majetku sdružení se provede tak, že likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy sdružení. Toto rozdělení podléhá schválení nadpoloviční většinou všech členů valné hromady.

4. Sdružení se zrušuje dohodou, kterou musí schválit nadpoloviční většina členů valné hromady.

Čl.X.
Závěrečná ustanovení

1. Změny a doplňky těchto stanov lze provést pouze na základě schválení nadpoloviční většinou všech členů valné hromady.

2. Každý z členů sdružení obdrží po jednom výtisku těchto stanov.

 V Grygově dne 2.7.2001

* změna délky funkčního období předsedy, rady a ostatních orgánů sdružení schválena valnou hromadou dne 23.11.2006 (délka funkčního období změněna z původního jednoho roku na čtyři roky).